Persondata

Odsherred Museumsforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Odsherred Museumsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Kasserer Joan Almgren
Adresse: Højby Hovedgade 68, 4573 Højby Sj.
Telefonnr.: 25465656
Mail: ods.kult.hist.for@gmail.com
Website: odsherreds-kulturhistoriske-forening.dk og odsherred-museumsforening.dk  

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

A. Medlemsoplysninger
1. Almindelige personoplysninger:
    Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, og e-mailadresse
2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
    Ingen

B. Oplysninger om din deltagelse i vores arrangementer:
1. Almindelige personoplysninger:
    Eventuelle situationsfoto fra arrangementer, hvor du eventuelt optræder på fotoet
2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   Ingen

Hvor indsamler vi oplysninger?
Vi får alene oplysningerne fra dig.  

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen):
   At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
   Behandling efter lovkrav
   Behandling med samtykke

Formålene:
1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
    Medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
    Som led i foreningens aktiviteter
    Administration af din relation til os
    Udsendelse af nyhedsbrev
2. Formål med behandling af oplysninger om din deltagelse i vores arrangementer:
Brug af situationsfoto til vores hjemmeside og nyhedsbreve.
 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 1. Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 2. Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 3. Afholdelse af arrangementer
 4. Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 5. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 6. Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende  

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Vi opbevarer dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Vi opbevarer dine kontaktoplysninger til nyhedsbrevet indtil du afmelder nyhedsbrevet,
men hvis du ikke åbner vores nyhedsbreve inden for en periode på 6 måneder, så ophører dit abonnement automatisk. Vi ophører med at sende til dig og sletter din mailadresse.
Læs nærmere om nyhedsbrevet her  

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger så gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.  

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

13.03.2021/jog